Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes.

Piekrītu Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit

Siguldas Sporta skolas pašvērtējums 2018

SIGULDAS SPORTA SKOLAS

 

PAŠVĒRTĒJUMA

ZIŅOJUMS

 

SIGULDĀ

2018

 

SATURS

 

 1. Iestādes vispārīgs raksturojums..................................................................................... 3  
 2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti).. 4 
 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde........................................................ 5
 4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.................. 6
  1. Mācību saturs.................................................................................................................. 6
   1. Siguldas Sporta skolas īstenotās izglītības programmas............................................. 6
  2. Mācīšana un mācīšanās.................................................................................................. 9
   1. Mācīšanas kvalitāte......................................................................................................... 9
   2. Mācīšanās kvalitāte......................................................................................................... 10
   3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa...................................................................... 10
  3. Skolas audzēkņu sportiskie sasniegumi izvērtēšanas periodā.................................... 11
  4. Atbalsts izglītojamiem..................................................................................................... 11
   1. Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais un izglītojamo drošības garantēšana................. 11
   2. Atbalsts personības veidošanā....................................................................................... 12
   3. Atbalsts karjeras izglītībā............................................................................................... 12
   4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai........................................................................... 13
   5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām...................................................... 13
   6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.................................................................................... 13
  5. Iestādes vide..................................................................................................................... 14
   1. Mikroklimats.................................................................................................................... 14
   2. Fiziskā vide...................................................................................................................... 15
  6. Iestādes resursi................................................................................................................ 15
   1. Iekārtas, meteriāltehniskie.............................................................................................. 15
   2. Personālresursi................................................................................................................ 16
  7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana............................. 17
   1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.................................................. 17
   2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība......................................................... 17
   3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām....................................................................... 18
 5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)............................................................. 18
 6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējuma iegūtajiem secinājumiem)................... 19
 7. Sporta skolas pašnovērtēšanas kopsavilkuma tabula.................................................. 20

 

 1. Iestādes vispārīgs raksturojums

Siguldas Sporta skola ir Siguldas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tā dibināta 2002.gadā.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās Izglītības likums, Sporta likums, spēkā esošie normatīvie akti, dibinātāja lēmumi, skolas nolikums.

Audzēkņiem šobrīd ir iespējas izvēlēties sev tuvāko no astoņiem sporta veidiem. Pieci no šiem veidiem (basketbols, kalnu slēpošana, vieglatlētika, dambrete, badmintons) ir Siguldas Sporta skolā kopš tās dibināšanas. Kopumā skolā tie bijuši 9.

Skola šobrīd veic licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu 477 Sporta skolas audzēkņiem 41 mācību treniņu grupā - basketbolā, badmintonā, dambretē, distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, vieglatlētikā, orientēšanās sportā un peldēšanā, un 76 audzēkņiem treniņu 2 treniņgrupās interešu izglītības programmā Vispārējā fiziskā sagatavotība un 4 treniņgrupās interešu izglītības programmā Peldēšana.

Mācību – treniņa process tiek organizēts: Siguldas Sporta skolas, Siguldas Sporta centra, Allažu Sporta centra, Siguldas 1. pamatskolas sporta zālēs, Siguldas pilsētas vidusskolas sporta angārā, atbilstoši sporta veida specializācijai Siguldas Pilsētas  kalnu slēpošanas trasē, Fischer Slēpošanas centrā, pilsētas stadionā, kā arī Siguldas apvidū.

Siguldas Sporta skola ir vienīgā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Siguldas novadā.

Siguldas Sporta skolā akreditācija pirmo reizi notika 2002. gadā, kad skola tika dibināta, turpmāk tā tika akreditēta 2004., 2010. un 2016. gadā. Akreditācijas norisinājušās sekmīgi, skola tika akreditēta uz sešiem gadiem.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība - Nr.2070902244, izdota 2007.gada 06.februārī.

Sporta skolas administratīvo vadību nodrošina direktors, divas direktora vietnieces. Profesionālās ievirzes programmas īsteno 18 treneri, interešu izglītību - 3 treneri. Skolas saimniecisko darbību nodrošina 4 darbinieki.

Skola īsteno šādas pamatfunkcijas:

1) licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un interešu izglītības programmu realizācija;

2) sporta sacensību organizēšana;

3) skolu sporta metodiski – organizatoriskā centra funkcijas;

4) sporta bāzes Gāles ielā 29, Siguldā, apsaimniekošana.

Sporta skolas darbību finansē Siguldas novada pašvaldības budžets, valsts mērķdotācijas, vecāku līdzfinansējums. Skolas ieņēmumi ir juridisku un fizisku personu ziedojumi un ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Sporta skolai iedalītos finanšu resursus izlieto apstiprinātā budžeta ietvaros, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sporta skola sagatavo augstas klases sportistus, kuri vēlāk kļūst par Eiropas, Pasaules čempionātu un Olimpisko spēļu dalībniekiem un sekmīgi startē Latvijas izlases sastāvā. Siguldas Sporta skolas absolventi ir Latvijas bobsleja izlases treneris Mihails Arhipovs, talantīgā skeletoniste Lelde Priedulēna, kalnu slēpotāji Kristīne Poška, Lelde Gasūna, Evelīna Gasūna, Žaks Gedra, Žanete Gedra. Sporta skolā mācījies arī divu olimpisko sudraba medaļu ieguvējs, daudzkārtējs pasaules kausa ieguvējs skeletonā Martins Dukurs.

Skola organizē un vada novada, republikas un starptautiska mēroga sacensības un sadarbībā ar skolu pedagogiem realizē izveidotu vispārizglītojošo skolu sacensību sistēmu. 2016./17. m.g. II pusgadā un 2017./2018.m.g. I pusgadā sacensības notikušas 9 sporta veidos – basketbolā, distanču slēpošanā, tautas bumbā, futbolā, florbolā, futbolā, rudens krosā, dambretē, ugunsdzēsības sportā. Katru mācību gadu tiek oganizētas kompleksas sporta spēles visiem skolu audzēkņiem pa klašu grupām – 1.klases, 2.klases, 3.-4.klases, 5.-6.klases, 7.-9.klases, 10.-12.klases. Mācību gada laikā vispārizglītojošajām skolām tiek piedāvātas vairāk nekā 20 dažādas  sportiskās aktivitātes.

Sporta skolā tiek plānots metodiskais darbs treneriem un sporta skolotājiem - ir rīkoti reģiona un novada mēroga semināri ar uzaicinātiem lektoriem – 27.10.2017. notika seminārs “Psiholoģiskā sagatavotība sportā. Psiholoģiskā līmeņa regulācijas triāde. Trauksme sportā. Izcila sportista prāts ceļā uz augstiem sasniegumiem” ar lektora Artūra Piļkēviča piedalīšanos; 18.03.2016. notika seminārs “Peldēšanas mācīšanas teorija un pedagoģiskā pilnveide”. Lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju un dalītos pieredzē. Reizi gadā tiek organizēta pieredzes apmaiņa ar citām sporta skolām Latvijā. 2017.gadā Siguldas Sporta skolas sporta treneri viesojās Liepājā.

Siguldas Sporta skolai kopš 2010. gada ir sava adrese globālajā tīmeklī - www.siguldassportaskola.lv.  Sporta skolas jaunumiem iespējams sekot www.facebook.lv/Siguldassportaskola.

 

Siguldas novadā ir laba sporta infrastruktūra un plašs aktivitāšu piedāvājums apvidū. 2017.gada maijā darbu uzsāka Siguldas Sporta centrs ar sporta spēļu zāli, 100 metru 6 joslu skriešanas celiņš, smagatlētikas zāle, 25m 4 celiņu peldbaseins, fitnesa un aerobikas zāle. Tas viss ļāvis uzlabot Siguldas Sporta skolas mācību darba organizāciju un kvalitāti, nodrošinot mūsdienīgu infrastruktūru. Līdz ar Sporta centra atklāšanu darbu uzsāka arī Siguldas Sporta skolas Peldēšanas nodaļa.

Siguldas novadā ir izveidota centralizētā grāmatvedība. Skolas finansiālā darbība tiek plānota un saskaņota sadarbībā ar pašvaldību.

 

Siguldas Sporta skolas budžets 2015.-2017.gadā (EUR).

 

Rādītāja nosaukums

2015.

2016.

2017.

Iestādes kopējais finansējums

276650

329069

423588

  t.sk. no valsts budžeta

100021

142737

194500

          no pašvaldības budžeta

176629

186332

229088

          Tai skaitā maksas pakalpojumi un citi  pašu ieņēmumi

31 500

34500

41560

 

Skolas ieņēmumus veido sporta zāļu, telpu nomas maksas pakalpojumi un vecāku līdzfinansējuma iemaksas.

 1. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti)

Skolas darbības mērķis ir ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķi: veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.

      Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā, audzinošā un metodiskā darbība.

      Skola organizē vietējas, reģionālas, valsts un starptautiskas sporta sacensības.

      Skolas uzdevumi:

- nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;

- nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņu process, metodiskais darbs, sporta speciālistu tālākizglītība);

- radīt priekšnoteikumus talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējām attiecīgajā programmā un motivēt profesionālās izglītības iegūšanai sportā;

- padziļināt audzēkņu zināšanas sporta teorijā, pilnveidot audzēkņu prasmes un iemaņas, iesaistot audzēkņus sporta tiesnešu, instruktoru un brīvprātīgo sporta organizatoru praktiskajā darbā;

- izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību;

- nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Sporta skolas īstenotajām profesionālās ievirzes programmām, mācību sporta darbam vispārējās izglītības iestādēs;

- organizēt un uzturēt sadarbību ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām;

- popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;

- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

- savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

Pārskata perioda prioritātes un sasniegtais

Pamatojums

Prioritātes

Paveiktais

Mācību saturs

Sporta veidu apmācības programmu aktualizācija, pilnveidošana, treniņu plānu pilnveide

Pilnveidotas apmācību programmas basketbolā, vieglatlētikā, izstrādājot teorētisko zināšanu pārbaudes darbu tēmas 20V 813 001 programmu absolventiem.

Padziļinātas audzēkņu zināšanas sporta teorijā.

Mācīšana un mācīšanās

Mācīšanas procesa kvalitāte

Mācību procesā plašāk tiek izmantotas modernās tehnoloģijas (pulsometri, planšetes, videokamera, internetā atrodamie resursi mācību satura apildināšanai)

 

Izglītojamo sasniegumi

 

Latvijas jaunatnes un junioru izlašu un kandidātu sastāvos 2016./2017.m.g. iekļauti 30 audzēkņi – 2 basketbolā, 3 kalnu slēpošanā, 7 vieglatlētikā, 6 dambretē, 12 badmintonā.

2017.gadā Siguldas Sporta skolas audzēkņi Latvijas čempionātos un Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnīja: badmintonā 26 1.vietas, 20 2.vietas, 14 3.vietas; basketbolā: U16 puišu komanda 3.vieta LJBL finālā; dambretē: 25 1.vietas, 10 2.vietas, 11 3.vietas; kalnu slēpošanā: 25 1.vietas, 21. 2.vieta, 21 3.vieta; vieglatlētikā 6 1.vietas, 8 2.vietas, 12 3.vietas; distanču slēpošanā 2 1.vietas, 3 2.vietas

Atbalsts izglītojamajiem

Atbalsts izglītojamajiem veselības aprūpē

Regulāri tiek organizētas   izglītojamo padziļinātās profilaktiskās veselības pārbaudes VSMC telpās Rīgā, individuāli “Sporta laboratorija” un .... Latvijas Olimpiskās vienības laboratorijā

Atbalsts karjeras izglītībā

Regulāti tiek organizētas tikšanās ar personībām un augstus sasniegumus sasniegušiem sportistiem, kā arī sportistiem, kuri mācās un sporto ārvalstīs

Atbalsts tiesnešu prakses iegūšanai

Audzēkņi regulāri piedalās Siguldas Sporta skolas pasākumu norises nodrošināšanā, izejot tiesnešu un pasākumu organizēšanas praksi

Izglītības iestādes vide

Fiziskās vides uzlabošana

Siguldas Sporta skolā ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Izstrādāta dokumentācija skolas telpu remontdarbiem.

Izglītības iestādes resursi

Personālresursu kvalitātes uzlabošana

Treneri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Piesaistīts treneris Peldēšanas nodaļā.

Izglītības iestādes darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana

Iekšējo normatīvo aktu pilnveidošana

Izstrādāti Siguldas Sporta skolas nolikuma grozījumi. Aktualizēta skolas iekšējā dokumentācija.

 

 •  
 1. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

Siguldas Sporta skola akreditēta 2016.gada 29. septembrī uz maksimālo termiņu - sešiem gadiem. 2017. gadā tika akreditātas programmas 30V 81300 1 distanču slēpošana, 20V 81300 1 peldēšanā, 20V 813 001 orientēšanās sportā.

Ekspertu komisijas 2016.gada 12. oktobra atzinumā minētie ieteikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei ņemti vērā un iespēju robežās realizēti:

 

Nr.p.k.

Ieteikums

Ieteikuma izpilde

Daļēji izpildīts (skaidrojums)

Neizpildīts

(skaidrojums)

1.

Lūgt dibinātāju piešķirt sporta skolai sporta ārsta vai fizioterapeita amata vienību. Savlaicīgi aicināt kontrolējošās institūcijas veikt kārtējās pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Ir ievadītas sarunas par medicīniskā darbinieka štata izveidi jaunajā sporta kompleksā (plānots no 2017. gada oktobra).

Līdz 23. oktobrim skolas telpās ir veikta ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšana atbilstoši ugunsdrošības prasībām

 

3.

Veidot sadarbību ar sporta veidu federācijām metodisko materiālu un sporta veidu programmu izstrādē, sacensību sistēmas pilnveidošanā, kursu sarīkošanā par sporta veidu specifiku.

 Ir pārskatītas un atbilstoši esošajiem mācību plāniem, konsultējoties ar sporta federāciju pārstāvjiem, ir pārstrādātas sporta veidu programmas,  pielāgojot finansiālajiem nosacījumiem un sporta bāžu pieejamībai.

 

 

Ekspertu komisijas ziņojumā minētie ieteikumi pamatā izpildīti.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos

  1. Mācību saturs
   1. Siguldas Sporta skolas īstenotās izglītības programmas

Siguldas Sporta skolā šobrīd tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

 

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Kods

Īstenošanas ilgums

Licences numurs

 1.  

Badmintons

20V 813 001

8 gadi

P-15905

 1.  

Badmintons

30V 813 001

4 gadi

P-15906

 1.  

Basketbols

20V 813 001

8 gadi

P-15907

 1.  

Basketbols

30V 813 001

3 gadi

P-15908

 1.  

Dambrete

20V 813 001

8 gadi

P-15909

 1.  

Dambrete

30V 813 001

3 gadi

P-15910

 1.  

Distanču slēpošana

20V 813 001

8 gadi

P-15911

 1.  

Distanču slēpošana

30V 813 001

4 gadi

P-15912

 1.  

Kalnu slēpošana

20V 813 001

8 gadi

P-15913

 1.  

Kalnu slēpošana

30V 813 001

3 gadi

P-15914

 1.  

Vieglatlētika

20V 813 001

8 gadi

P-15915

 1.  

Vieglatlētika

30V 813 001

4 gadi

P-15916

 1.  

Vieglatlētika

30V 813 001

3 gadi

P-15917

 1.  

Orientēšanās sports

20V 813 001

8 gadi

P-15918

 1.  

Peldēšana

20V 813 001

8 gadi

P-15918

 

2016./2017.mācību gadā Sporta skolā 34 mācību treniņu grupās ir 413 izglītojamie.

Audzēkņu skaits Siguldas Sporta skolā pa mācību gadiem

Sporta veids

M.g.

Basket

bols

Badmin

tons

Dam

brete

Kalni

Vieglat

lētika

Volej

bols

Kama

niņas

Orientē

šanās

Distanču slēp.

Peldēšana

Kopā

02./03.

60

41

8

67

44

128

21

35

-

 

404

03./04.

53

40

8

77

56

116

21

35

-

 

406

04./05.

67

58

32

97

51

67

17

13

-

 

412

05./06.

73

38

38

88

39

41

15

11

-

 

343

06./07.

127

29

29

89

43

31

14

-

-

 

362

07./08.

106

30

25

91

39

21

11

-

-

 

323

08./09.

123

29

28

82

36

23

9

-

-

 

330

09./10.

71

36

32

14

40

11

-

-

-

 

204

10./11.

71

42

22

21

45

-

-

-

-

 

201

11./12.

69

39

33

32

54

-

-

-

-

 

227

12./13.

67

51

31

43

69

-

-

-

-

 

261

13./14.

86

41

40

52

80

-

-

-

-

 

302

14./15.

90

45

30

53

95

-

-

-

39

 

352

15./16.

91

41

28

58

98

-

-

-

47

 

363

16./17.

101

52

41

63

105

-

-

25*

51

 

413

17./18.

127

54

44

68

107

-

-

22

47

24

493

 

* interešu izglītības programma

 

Audzēkņu skaits 2017./2018.m.g. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu mācību-treniņu grupās:

Nr. p.

Sporta veids

SSG

MT-1

MT-2

MT-3

MT-4

MT-5

MT-6

MT-7

SMP-1

SMP-2

SMP-3

ASM

Kopā
SSG-ASM

k.

 

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

Audz. sk.

1

Badmintons

11

14

10

0

0

0

13

0

0

0

6

0

54

2

Basketbols

14

41

0

37

16

0

0

10

0

9

0

0

127

3

Dambrete

13

12

0

0

9

0

7

0

0

0

0

0

44

4

Distanču slēpošana

12

0

10

8

0

8

0

0

6

0

0

0

47

5

Kalnu slēpošana

0

0

22

12

0

16

9

0

5

0

0

0

68

6

Orientēšanās sports

15

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

7

Peldēšana

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

8

Vieglatlētika

12

15

0

28

17

0

8

18

0

6

0

0

107

 

Kopā

77

104

43

81

41

24

35

28

11

15

4

0

493

 

Sporta skolā mācību process tiek īstenots atbilstoši akreditētām un licencētām izglītības programmām pēc apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību grafikiem, kur ietilpst vispārējās, speciālās fiziskās, tehniskās sagatavotības, taktisko un teorētisko prasmju apguve un to pilnveidošana.

Mācību – treniņu nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst izglītības programmām, izveidots pārskatāmi. To regulāri aktualizē atbilstoši reālajai situācijai.

No 2011./2012.mācību gada mācību darba uzskaites žurnāli tiek aizstāti ar skolvadības sistēmu E - klase, kurā ietilpst mācību teorētisko un praktisko nodarbību sadalījums - grupu un individuālie plāni, nodarbību uzskaite, ziņas par audzēkņiem. Treniņu darba plāni apstiprināti iestādes normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un atbilst licencētajām izglītības programmām. Plānos ir norādītā laika sadale katra temata apguvei. Tajos tiek veiktas mācību plāna izpildes nodrošināšanai nepieciešamās korekcijas.

Praktiskajās nodarbībās tiek veicināta dažādu sporta veidu un starppriekšmetu saikne. Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ļauj izglītojamiem apzināti, motivēti īstenot treniņu uzdevumus.

Liela uzmanība tiek pievērsta audzēkņu vispārējai fiziskajai sagatavotībai, tās attīstīšanu kombinē ar tehnikas apguves elementiem vienkāršotos apstākļos.

Sporta skolā notiek metodiskais darbs sporta veidu programmu izstrādē, tā ir koordinēta un pārraudzīta, par pamatu ņemot attiecīgo sporta veidu federāciju izstrādātās sporta veidu mācību programmas, ja tādas ir.

Regulāri tiek veikta plānu izpildes kontrole – vērojot mācību treniņu nodarbības, analizējot treneru iesniegtās atskaites par treniņu darbu un sacensību rezultātiem. Sekots līdzi, lai tiktu ievēroti grupu komplektēšanas pamatnosacījumi.

Kvalitātes vērtējums - labi

  1. Mācīšana un mācīšanās
   1. Mācīšanas kvalitāte

Izglītības programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās mācību – treniņu nodarbības notiek atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām pēc apstiprinātiem, visiem pieejamiem nodarbību grafikiem. Tās vada kvalificēti treneri ar atbilstošu izglītību.

Mācību gadu uzsākot, saskaņā ar mācību programmu, katrai treniņu grupai izstrādāts gada plāns, izvirzot mērķi un uzdevumus.

Skola mācību darbu organizē mērķtiecīgi, izkopjot izglītojamo motivāciju trenēties, veicinot pozitīvu konkurenci un audzēkņu sportisko izaugsmi.

Notiek regulāra nodarbību vērošana, mācību procesa analīze un pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana. Pedagogu darbs tiek hospitēts atbilstoši nodarbību vērošanas plānam.

Pēc izstrādātā gada plāna un nodarbību grafika, tiek veikti ieraksti mācību darba uzskaites žurnālā. Lai uzlabotu pārraudzības sistēmu un pedagoģiskajā procesā nepieciešamās dokumentācijas kvalitāti, no 2011./2012.mācību gada skola ir ieviesusi elektronisko skolvadības sistēmu E-klase. Informācijas aizpildīšana tiek regulāri uzraudzīta.

Izglītojamos skolā uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu. Katram izglītojamam ir iekārtota personas lieta. Audzēkņu reģistrāciju veic audzēkņu reģistrācijas un uzskaites datu bāzē. Pārcelšana nākamajā apmācības posmā notiek, izpildot rezultativitātes kritērijus.

Mācību procesa organizēšanai skolā pieejamas mūsdienīgas tehnoloģijas un resursi teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei (video, foto, datortehnika, interneta pieslēgums sporta zālēs). Sporta bāzes ir aprīkotas un nodrošinātas ar nepieciešamo inventāru, ņemot vērā programmu prasības. Tiek uzklausīti treneru priekšlikumi sporta bāzu pilnveidošanai un inventāra papildināšanai.

Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, paņēmienus, līdzekļus, atbilstoši grupu kvalifikācijai, apgūstamās programmas specifikai un satura prasībām, audzēkņu spējām un vecuma īpatnībām.

Skolā pieejama metodiskā literatūra. Budžeta ietvaros tā tiek papildināta ar speciālo literatūru, kā arī ar materiāliem no tālākizglītības kursiem.  Treneri piedalās metodisko materiālu studēšanā, uzlabošanā un izstrādē.

Siguldas Sporta skolas audzēkņi piedalās sava sporta veida sacensībās un citos pasākumos, kas notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skolas kopējais sacensību kalendārais plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz sporta veidu federāciju un savienību apstiprinātajiem valsts nozīmes sacensību kalendāriem. Sacensības ir klasificētas pēc nozīmīguma un kvalifikācijas pakāpes. Pēc sacensībām regulāri notiek to analīze, ja tās ir filmētas, treneris kopā ar audzēkņiem veic video analīzi. Lai izpildītu prasības par dalību sacensībās, treneri katrai grupai  uz mācību gadu, atbilstoši grupas kvalifikācijai, gatavo sacensību kalendāro plānu.

Psiholoģiskās stabilitātes stiprināšanai treneri mācību – treniņu nodarbību laikā pielieto sacensību metodi.

Mācību procesa izvērtēšana notiek, pamatojoties uz grupas darba, rezultātu, izglītības programmas izpildes analīzi. Šo darbu treneri veic sadarbībā ar administrāciju, ne retāk kā 1 reizi mācību gadā, pēc sacensību sezonas. Tiek iesniegta arī rakstiska darba analīze. Izglītības process tiek pilnveidots atbilstoši analīzes rezultātiem.

Kvalitātes vērtējums – ļoti labi

 

   1. Mācīšanās kvalitāte

Sporta skolas izglītojamie mācību gada sākumā tiek informēti, kādā apmācības gada grupā trenēsies, par prasībām, mērķiem, uzdevumiem, galvenajām sacensībām, iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

Izglītojamie zina un izprot mācību-treniņu uzdevumus, mērķus un trenera izvirzītās prasības, prot strādāt individuāli, grupās, pāros.

Pedagogi mērķtiecīgi organizē mācību-treniņu darbu, rosina strādāt atbilstoši spējām, motivē mērķtiecīgam, regulāram treniņu darbam, talantīgākos audzēkņus gatavo augstu sasniegumu sportam.

            Izglītojamiem ir pieejamas sakārtotas sporta bāzes un atbilstošs inventārs, lai izpildītu programmas prasības. Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas nodarboties sporta bāzēs (sporta zālē, stadionā, trenažieru zālē, peldbaseinā, slēpošanas trasē) individuāli.

Treniņu process tiek organizēts atbilstoši izglītojamo spējām, ievērojot viņu veselības stāvokli. Pēc slimošanas vai traumām, atgriežoties treniņu procesā, darbs notiek pēc individuāla plāna ar zemāku slodzi un intensitāti. Gatavojoties sezonas nozīmīgākajām sacensībām, tiek rasti risinājumi papildus treniņiem (piem., vieglatlētiem nometnes augstkalnē,  basketbolistiem - individuālie treniņi u.c.).

Pedagogi un administrācija rūpīgi seko treniņnodarbību un sacensību apmeklējumam. sadarbībā ar treneriem tiek analizēti kavējumu iemesli, ja nepieciešams, notiek pārrunas ar vecākiem. Grupu noturīgums un audzēkņu atskaitīšanas iemesli ir uzraudzīti. 

Sporta skolas audzēkņi apgūst tiesnešu prasmes, labākie tiek iesaistīti vietējo turnīru un valsts mēroga sacensību tiesāšanā.

Audzēkņi piedalās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Kausu izcīņās, Latvijas Olimpiādēs, kā arī Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās.  Izglītojamie ar sasniegumiem tiek iekļauti atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlašu sastāvā. Roberts Bērze 2017.gadā tika iekļauts Latvijas basketbola U16 zēnu izlasē, Latvijas jauniešu vieglatlētikas izlases kandidāti ir Pauls Daugulis, Kristaps Bruners, Kristīne Brunere, Estere Vīksne, Līna Gaile, Magda Cigle, Paula Lucāne. Latvijas jauniešu badmintona izlases sastāvā iekļauti Liāna Lenceviča, Ardis Daniels Bedrītis.

Kvalitātes vērtējums – labi

 

   1. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo sasniegumus un atspoguļo to izglītības iestādes dokumentācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Katram sporta veidam ir izstrādāti un apstiprināti kontrolnormatīvi. Tie darbojas kā kritērijs grupu kvalifikācijas apstiprināšanā, audzēkņu uzņemšanai vai pārcelšanai atbilstošas kvalifikācijas mācību – treniņu grupā. Pēc sacensībām treneri iesniedz sacensību rezultātu atskaiti.

Sezonu noslēdzot, tiek iesniegta mācību-treniņu grupas darba, rezultātu, sasniegumu  dinamikas, izglītības programmas izpildes analīze un nākamā gada uzdevumi. Izstrādāta vienotas formas veidlapa gada atskaitei. Sasniegumus un vērtējumus analizē pedagoģiskās padomes sēdēs. Atskaitēs iekļautā informācija par sacensību rezultātiem, ir laba datu bāze rezultātu dinamikas analīzei.

Izstrādāta audzēkņu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība. Audzēkņu pārcelšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Mācību gada beigās tiek sagatavotas atskaites IZM Sporta departamentam atbilstoši noteiktajām prasībām. Datu bāzē ir rīkoto sacensību nolikumi, Latvijas jaunatnes čempionātu protokoli. Rezultātus operatīvi analizē gan ikdienā, gan Sporta skolas informatīvi-metodiskajās sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Analīzes rezultātus izmanto mācību treniņu procesa pilnveidošanai.

Audzēkņi un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar rezultātiem un to analīzi.

Kvalitātes vērtējums – labi

  1. Siguldas Sporta skolas audzēkņu sportiskie sasniegumi izvērtēšanas periodā

Siguldas Sporta skolas audzēkņi  sekmīgi apgūst programmās paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs.  Sasniegumi tiek analizēti un rezultāti izvērtēti.

Audzēkņu sasniegumi izvērtēšanas periodā – Pielikums Nr.1.

 

  1. Atbalsts izglītojamiem

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Sporta skolā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos un sporta bāzēs, ar tiem iepazīstināti audzēkņi un personāls. Bāzes tiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ir izstrādāta darba aizsardzības un drošības dokumentācija, nepieciešamās instrukcijas personālam un izglītojamiem. Tiek ievēroti instruktāžu grafiki, ir pasākumu plāns ekstremālām situācijām un pieejama informācija par palīdzības dienestiem. Personāls un izglītojamie zina pirmās palīdzības sniegšanas darbības un rīcību nelaimes gadījumos. Skola rīko praktiskus seminārus pirmās palīdzības sniegšanā, uzaicinot par lektoriem kvalificētus speciālistus. Sporta skolā ir evakuācijas plāns.

Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar skolas Nolikumu, darba kārtības, iekšējās kārtības noteikumiem, reizi gadā personāls tiek iepazīstināts ar civilās aizsardzības plānu, darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām, rīcību ārkārtas situācijās. Skolā iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai. Ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns un veikts darba risku faktoru novērtējums.

Sporta bāzēs ir izvietoti evakuācijas plāni ar norādēm par izejām no telpām. Darbinieki un izglītojamie ir instruēti, kā rīkoties ārkārtas situācijās.

Visās treniņu norises vietās ir pirmās palīdzības sniegšanas medicīniskās aptieciņas.

Sporta bāzēs ir nodrošināta audzēkņu drošība. Skolai izstrādātas drošības instrukcijas un sporta veidu drošības noteikumi. Treneri divas reizes mācību gada laikā audzēkņus iepazīstina ar tiem, veicot attiecīgu ierakstu reģistros, kur audzēkņi ar parakstu apliecina, ka noklausījušies informāciju un apņemas to ievērot.

Pirms braucieniem uz sacensībām, nometnēm, treneri atkārtoti instruē izglītojamos par drošību un kārtību brauciena laikā un sacensību vietās.

Katram audzēknim, uzsākot mācības, jāiesniedz izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli, lai varētu nodarboties attiecīgajā sporta veidā.

Izglītības iestāde sadarbībā ar Sporta medicīnas valsts aģentūru, ar kuru sporta skolai ir noslēgts līgums, organizē audzēkņu padziļinātās veselības pārbaudes. Izlašu dalībniekiem un kandidātiem tās tiek veiktas Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) medicīnas centrā Fizisko darbaspēju pārbaudes laboratorijā. Par veselības pārbaužu rezultātiem sporta ārsts informē trenerus. Ar tiem tiek iepazīstināti arī izglītojamo vecāki. Sporta ārsts sadarbībā ar vecākiem un treneri ievēro izglītojamo veselības aprūpi pēctraumu periodā vai pēc padziļināto profilaktisko apskašu laikā konstatētām veselības stāvokļa negatīvām izmaiņām. 

Medicīniskais personāls vai atbildīgais par medicīniskās palīdzības sniegšanu ir katrās sporta sacensībās.

Mācību-treniņu procesa organizēšanai tiek izmantotas Siguldas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu sporta bāzes, kas atbilst drošības kritērijiem, lai tajās varētu īstenot programmas.

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām - izdevumi, kas saistīti ar darbinieku veselības aizsardzības organizēšanu (obligātās veselības pārbaudes) tiek segti no Sporta skolas budžeta.

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

 

   1. Atbalsts personības veidošanā

Sporta skolā tiek sniegts atbalsts audzēkņu personības veidošanā, nodrošināts mācību – treniņu process, veikts audzinošais un izglītojošais darbs. Notiek veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšana.

Skola sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas virzīta uz izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, sabiedrības locekļiem, dzimto novadu un valsti. Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir iespējas pārrunāt dažādus interesējošos jautājumus gan ar pedagogiem, gan administrāciju.

Skolā strādā pieredzējuši pedagogi, kuru pedagoģiskās metodes audzēkņu personības veidošanā ir gadiem pilnveidotas, kursos gūtās atziņas bagātina viņu zināšanas, pieredzējušie pedagogi dalās pieredzē ar jaunākiem kolēģiem. Treniņos tiek nodrošināta laba pedagoģiski- psiholoģiskā vide. Īpaši tiek strādāts pie atbalsta pasākumiem talantīgajiem audzēkņiem - viņu izaugsmes veicināšanai tiek sastādītas individuālas programmas, iespēju robežās - papildus treniņi, speciālistu konsultācijas, papildfinansējuma piesaiste.  

Skolas ikdienas darbs ir arī sacensību un dažādu pasākumu organizēšana. Audzēkņi  iesaistās to organizēšanā, dod priekšlikumus dažādu jaunu ideju realizēšanai. Sacensību sezonas laikā tiek organizēti Latvijas čempionāti, pārbaudes spēles, kontrolsacensības, draudzības spēles.  Sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem tiek organizētas  skolu sacensības novadā, reģionā, valstī. Izglītojamiem ir iespēja pārstāvēt savu skolu, gūt panākumus valsts un starptautiska mēroga sacensībās, apgūt prasmes un pilnveidot iemaņas sacensību tiesāšanā.

Sadarbībā ar LOK ik gadu Siguldas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu audzēkņi tiek iesaistīti Olimpiskās dienas pasākumos.

Skola organizē tikšanās ar populāriem sportistiem – personībām (olimpiešiem, sporta skolas absolventiem), lai audzēkņiem būtu iespēja klātienē uzklausīt viņu pieredzi ceļā uz sasniegumiem. 2015.gada martā skolā viesojās Latvijas hokeja izlases kapteinis Sandis Ozoliņš, 2016.gadā  Armands Tripāns.

Piedaloties sacensībās ārpus mūsu valsts robežām, treneri izmanto iespējas paplašināt audzēkņu redzesloku, zināšanas par citu valstu kultūru, tradīcijām, iepazīties ar vienaudžiem, tā veicinot vispusīgu, inteliģentu personību veidošanos.

Kvalitātes vērtējums – labi

 

   1. Atbalsts karjeras izglītībā

Sporta skolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par tālākajām

izglītošanās iespējām. Treneri veido motivāciju tālākai izglītības turpināšanai, kas atspoguļojas teorētisko un praktisko nodarbību plānos.

Mājas lapas saturs tiek regulāri aktualizēts, atbilstoši reālajai situācijai. Informācijas saturs ietver izglītības programmu aprakstus.   

Izglītojamiem nodrošinātas iespējas piedalīties dažādās sacensībās un dažāda līmeņa izlasēs. Pēc skolas absolvēšanas audzēkņi savas sportiskās gaitas var turpināt pieaugušo sporta klubos basketbolā, badmintonā, kalnu slēpošanā. Skolai ir sadarbība ar Murjāņu sporta ģimnāziju, sporta klubiem. Audzēkņi iesaistās sporta klubu aktivitātēs, paaugstina savu meistarību un pārstāv tos gan Latvijā, gan ārzemēs. Šobrīd visaugstākajā līmenī savu klubu un valsti pārstāv kalnu slēpotāji Lelde Gasūna, Evelīna Gasūna, Žaks un Žaneta Gedras.

Izlašu dalībniekiem treneri nodrošina iespējas strādāt pēc individuāla plāna.

Ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām, to aktualizē arī interneta vietnē. Audzēkņiem ir bijusi iespēja klātienē tikties ar Sporta skolas absolventiem- studentiem un iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijas augstskolās un ārzemēs.  Treneri motivē izglītojamos turpināt izglītību sporta jomā, sniedz nepieciešamo informāciju un palīdz sagatavoties iestājeksāmeniem. Sporta skolā pašlaik strādā pieci sporta treneri, kas absolvējuši Sporta skolu, pēc tam iegūstot augstāko izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā vai Latvijas Universitātē sporta pedagogu specialitātē – vieglatlēte Gunta Blūmiņa, badmintonists Uvis Raivis Kronenbergs, basketbolists Mareks Veics, kalnu slēpotājas Ieva Meldere, Madara Meldere.

Siguldas Sporta skola aktīvi iesaistās prakses vietu nodrošināšanā topošajiem Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas speciālistiem. Skolas pedagogi pilnveido mentora prasmes. Ir noslēgti līgumi ar LSPA par studentu prakses organizēšanu. Studenti ne tikai apgūst iemaņas un prasmes mācību treniņu procesa organizēšanā un vadīšanā, bet arī informē audzēkņus par tālākizglītības iespējām.

Sporta skola organizē valsts un starptautiska līmeņa sacensības, kur vienmēr tiek iesaistīti audzēkņi. Viņi piedalās arī sacensību tiesāšanā, kas ir viens no izglītības programmas izpildes kritērijiem, tādējādi nostiprinot zināšanas teorijā un iemaņas praksē.

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

   1. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Sporta skolas izglītojamiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām interesēm un spējām. Skola atbalsta trenerus darbā ar spējīgākajiem izglītojamiem, veicina un atbalsta viņu līdzdalību sacensībās, u.c. sporta pasākumos. Skolā mērķtiecīgi plāno un atbalsta talantīgo audzēkņu piedalīšanos Latvijas jauniešu, junioru un pieaugušo izlašu sastāvos, perspektīvākie audzēkņi piedalās klubu treniņos.

Treneri iespēju robežās sniedz atbalstu izglītojamiem, organizējot treniņus pēc individuāla plāna, izmanto dažādas treniņu metodes, kuras atbilstoši pielāgo audzēkņu spējām, vērā tiek ņemtas visu izglītojamo intereses. Traumu un slimību rezultātā neapgūto mācību vielu novērš ar individuālo darbu, slodzes diferenciāciju nodarbībās.

Izglītojamajiem, kuri apgūst vēl citas - mūzikas, interešu izglītības programmas, vai studē citās pilsētās, treniņu process tiek plānots atbilstoši reālajai situācijai un iespējām.

Kvalitātes vērtējums - labi

   1. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Ar audzēkņiem, kuriem ir veselības problēmas, treneris, konsultējoties ar ārstu, strādā pēc individuāliem plāniem. Bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām ir visas iespējas izmantot sporta bāzes. Ņemot vērā iekļaujošās izglītības koncepciju, skola var piedāvāt izglītojamiem ar speciālām vajadzībām darboties kādā no sporta nodaļām, atbilstoši savām iespējām. Nepieciešamības gadījumā iespējams izmantot treneru zināšanas.

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

 

   1. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Siguldas Sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamo vecākiem.  Iestājoties skolā, bērna vecāki raksta iesniegumu, iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem un prasībām.

Skolā tiek rīkotas vecāku sapulces, kurās vecākus informē par mācību – treniņu procesu, saturu, sacensību sistēmu, izglītojamo sasniegumiem, programmas apguvi un izaugsmes iespējām. Tiek uzklausīts vecāku viedoklis un ņemti vērā priekšlikumi. Pēc nepieciešamības vecāku sapulcēs piedalās administrācijas pārstāvji.  Treneri ikdienas darbā komunicē ar vecākiem, tiekoties individuāli, veicot saraksti e-pastā, zvanot pa tālruni. Vecāki tiek informēti un iepazīstināti ar medicīnas pārbaužu rezultātiem.

Vecākus savlaicīgi informē par sacensību, turnīru, nometņu norises laiku un vietu. Ir iespējas izglītojamos pavadīt uz sacensībām un atbalstīt viņus, līdzdarboties grupu pasākumos (sezonas noslēgumā, ģimeņu turnīros), sporta svētkos. 

            Informāciju par skolas aktivitātēm, audzēkņu piedalīšanos sacensībās un sasniegtajiem rezultātiem skola regulāri ievieto mājas lapā www.siguldassportaskola.lv, kā arī www.facebook.lv/Siguldassportaskola.  

Informācija tiek publicēta arī “Siguldas Novada Ziņās”, mēnešrakstā “Siguldas Avīze”, pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

2015.gada decembrī tika izveidota skolas Padome 14 cilvēku sastāvā. Padomē strādā katras nodaļas vecāku pārstāvji, treneru, audzēkņu, pašvaldības pārstāvji, kā arī skolas administrācijas pārstāvji.

Siguldas novada pašvaldībā ir atbalsts vecāku līdzfinansējuma jautājuma risināšanā, atbrīvojot no maksājumiem izglītojamos no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, piešķirot atlaidi audzēkņiem, kuru ģimenēs 2 un vairāk bērnu mācās profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī audzēkņiem, kuri apgūst divas profesionālās ievirzes programmas Siguldas novada izglītības iestādēs. Audzēkņi, kuri iekļauti izlašu kandidātu vai dalībnieku sarakstos, atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma iemaksām. Perspektīvākie audzēkņi saņem atbalstu no pašvaldības (izlašu nometnēm, ceļa izdevumu segšanai starptautisku sacensību apmeklējumiem, ekipējuma iegādei, u.c.).

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

  1. Iestādes vide
   1. Mikroklimats

Sporta skola rūpējas par tēla veidošanu, kopj savas tradīcijas un ievieš jaunas. Izveidojušās labas attiecības starp skolu, izglītojamiem un viņu vecākiem. Skola veicina audzēkņos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā – organizējot pasākumus, informējot par sasniegumiem. Katru gadu atjaunotas sporta veidu nodaļu foto vitrīnas. Sporta skolai ir savs logo, karogs, kura devīze - „Sports māca dzīvot!”. Visos nozīmīgākajos pasākumos tas tiek novietots goda vietā. 

Audzēkņiem, treneriem, vecākiem un Sporta skolas darbiniekiem ir iespējams izteikt priekšlikumus un ierosinājumus. Pozitīvas sadarbības veicināšanai pakāpeniski uzlabota skolas vide, ieviešot jaunus informācijas veidus, izmantojot novada presi, internetu, skolas mājas lapu, u.c. resursus. Regulāri tiek strādāts pie skolas reklāmas masu medijos un interneta vietnēs.

Skolas vadība atbalsta darbinieku un vecāku iniciatīvas. Izglītojamie, viņu vecāki un skolas darbinieki jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības.

Audzēkņu un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē sanāksmēs, svētku pasākumos, laikrakstos, informatīvajos stendos, skolas mājas lapā. Par labiem sasniegumiem audzēkņi saņem pateicības un uzslavas, labākie tiek izvirzīti apbalvošanai pasākumā „Siguldas novada Olimpiešu svētki”. Tādējādi tiek veidota pozitīva sadarbības vide starp audzēkņiem un personālu.

Izglītojamie un skolas darbinieki ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Tie ir izstrādāti demokrātiski, noteikumos paredzētas darbinieku un izglītojamo tiesības un pienākumi.

Sporta skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās, darbinieki ievēro pedagoģiskās un vispārpieņemtās ētikas normas. Konfliktsituācijas tiek risinātas pārrunu ceļā, piedaloties visām iesaistītajām pusēm, cenšoties tās novērst nekavējoties.

Skolā ir labvēlīga un korekta attieksme pret apmeklētājiem, tie var saņemt nepieciešamo informāciju par treniņu nodarbību vietām, laikiem, treneriem, kā arī citos ar Sporta skolas darbību saistītos jautājumos. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

 

   • 4.5.2. Fiziskā vide

Sporta skolas telpas atbilst visām sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības standartiem. Nepieciešamajās vietās izvietoti evakuācijas plāni.

Telpas ir modernas un drošas, ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušu telpām - atbilstoši mācību procesa prasībām.

Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana, u.tml.) izglītības iestādes telpās ir atbilstoši izglītības procesa prasībām. Iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas. Katrai mācību treniņu vietai noteikti izmantošanas noteikumi, audzēkņi ar tiem ir iepazīstināti un stingri ievēro.

Sporta bāzes tiek izmantotas atbilstoši apstiprinātam nodarbību sarakstam.

 

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

 

  1. Iestādes resursi
   1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Sporta skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platības ir atbilstošas īstenojamo izglītības programmu specifikai, izglītojamo skaitam un veicamajām aktivitātēm. Materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un sporta inventārs ir darba kārtībā un droši lietošanā.

Regulāri notiek inventāra un mācību līdzekļu atjaunošana.

Atsevišķu sporta veidu nodaļu mācību- treniņu darbs notiek novadu vispārizglītojošo skolu un pašvaldību sporta bāzēs, kuras atbilst visām darba drošības, ugunsdzēsības un sanitāri higiēnisko normu prasībām. Par šīm bāzēm ir noslēgti sadarbības līgumi, kas atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam. Telpu skaits un platības atbilst pilnvērtīgai mācību procesa norisei, programmu specifikai un normatīvajām prasībām.

Sporta bāzes ir uzturētas un aprīkotas ar visu nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu

un atbilst sporta veidu sacensību noteikumiem, koplietošanas telpas ir iekārtotas atbilstoši sporta veidu programmu specifikai un normatīvajām prasībām.

 

Treniņprocesam, sacensībām izmantojamās sporta bāzes

Nr.p.k.

Sporta veids

Sporta bāze

1.

Basketbols

Siguldas Sporta skola, Gāles iela 29, Sigulda*

Allažu Sporta centrs, Allaži

Siguldas Sporta centrs, A.Kronvalda iela 7A, Sigulda

2.

Badmintons

Siguldas Sporta skola, Gāles iela 29, Sigulda*

Siguldas 1.pamatskola, Pulkv.Brieža 105, Sigulda

Siguldas Sporta centrs, A.Kronvalda iela 7A, Sigulda

3.

Dambrete

Siguldas Valsts ģimnāzija, Krišjāņa Barona 10, Sigulda

4.

Distanču slēpošana

Fischer slēpošanas centrs, Puķu iela 4, Sigulda

Siguldas Sporta centrs, A.Kronvalda iela 7A

5.

Vieglatlētika

Siguldas Sporta skola, Gāles iela 29, Sigulda*

Siguldas pilsētas stadions, A.Kronvalda iela 7, Sigulda

Siguldas Sporta centrs, A.Kronvalda iela 7A, Sigulda

6.

Kalnu slēpošana

Siguldas Sporta skola, Gāles iela 29, Sigulda*

Pilsētas slēpošanas trase, Peldu iela 3, Sigulda

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs, Puķu iela 4, Sigulda

Siguldas Sporta centrs, A.Kronvalda iela 7A, Sigulda

7.

Orientēšanās sports

Siguldas Sporta centrs, A.Kronvalda iela 7A, Sigulda

8.

Peldēšana

Siguldas Sporta centrs, A.Kronvalda iela 7A, Sigulda

* Sporta skolas apsaimniekošanā esošā bāze

 

Teorētisko un praktisko nodarbību programmas pilnībā nodrošinātas ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un papildinātas ar jaunākās modifikācijas sporta inventāru. Notiek sistemātiska materiāltehnisko līdzekļu, iekārtu apkope un remonts. Skolā noteikta kārtība telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, to stingri ievēro.

Sporta skola katru gadu plāno un iespēju robežās iegādājas nepieciešamo inventāru.

Ir pieejama izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei atbilstoša mācību literatūra un mācību līdzekļi, kas pilnībā nodrošina sporta veidu apguvi, regulāri notiek to pārskatīšana.

Sporta skola aktīvi iesaistās darba grupās un piedalās dažādu projektu risināšanā par sporta bāzu pilnveidi un rekonstrukciju, t.sk. jaunā Siguldas Sporta kompleksa celtniecību.

Treneriem ir nodrošināta darba telpa, kurā atrodas dators un printeris, pieejams internets.

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

 

   1. Personālresursi

 

Siguldas Sporta skolā ir nepieciešamie sporta veidu speciālisti, treneru izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

Sporta skolā strādā direktors, divas direktora vietnieces, lietvedības sekretāre, 19 profesionālās ievirzes programmas īstenojoši treneri, 2 interešu izglītības treneri un 3 saimnieciskie darbinieki.

Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.  Atbilstoši MK noteikumu "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām", 2 treneri ieguvuši A kategorijas sporta speciālista sertifikātu, 9 treneri - B kategorijas sertifikātu, 8 treneri atbilst kategorijai, kam ir tiesības strādāt bez sertifikāta (studē, vai 5 gadi pēc diploma saņemšanas).

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai un mācību-treniņu grupu skaita nodrošinājumam ir atbilstošs pedagogu skaits. Pedagoģiskā personāla sadalījums pēc vecuma ir līdzsvarots. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu sporta veidu attīstību, tiek piesaistīti jauni pedagogi. 6 no esošajiem 15 treneriem ir jaunāki par 30 gadiem. Pedagoģiskā personāla resursi perspektīvā, to gaidāmās izmaiņas tiek savlaicīgi plānotas un atspoguļotas skolas attīstības plānā.

Jaunajiem speciālistiem, uzsākot darbu skolā, lielu atbalstu sniedz pieredzējušie pedagogi– tiek organizēti koptreniņi, treniņsacensības, turnīri.

Skolas pedagogi piedalījušies ESF „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.-5. aktivitātes projektos. 3. kvalitātes pakāpi ieguvuši 6 pedagogi.

 

Skolas administrācija nodrošina un atbalsta pedagogu tālākizglītību un pedagoģiskās meistarības pilnveidošanu. Iestādē ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns, atbilstoši tam tiek plānots budžeta finansējums tālākizglītībai, sertifikācijai. Plāna izpilde ir konstatējama (kursu apliecību, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas atrodas darbinieku personu lietās, informācija ievadīta VIIS datu bāzē), tā tiek sistemātiski aktualizēta. Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, piedalās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs – sacensībās, semināros, konferencēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, federāciju sanāksmēs un darba grupās.  Iesaistās Siguldas un citu novadu sporta dzīves organizēšanā, sniedz konsultācijas kolēģiem, sporta skolotājiem un interesentiem.

Kvalitātes vērtējums - labi

  1. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
   1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Sporta skola plāno savu darbu ilglaicīgam periodam. Vadība veic regulāru darba izvērtējumu visās darbības jomās, analizējot sasniegumus un nosakot tālākās attīstības virzienus. Administrācija iesaista trenerus un darbiniekus skolas darba vērtēšanā. Pedagoģiskās padomes sēdēs izskata vadības pārskatus un ziņojumus par mācību gada galveno uzdevumu izpildi un nosaka turpmāk veicamos uzdevumus. Skolas vadība plāno, organizē un koordinē skolas un pedagogu darbu, tā izvērtēšanu. Process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos, saskaņā ar skolas prioritātēm. Ir izstrādāta „Kārtība pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanai un materiālai stimulēšanai Siguldas Sporta skolā”. Vērtēšana sastāv no katra pedagoga pašvērtējuma un administrācijas vērtējuma. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, treneri no Siguldas novada pašvaldības finansējuma saņem kvalitātes piemaksas.

Mācību gada beigās tiek pārskatīti visi jautājumi - par izglītības procesa rezultātiem, audzināšanas darbu, organizatoriski - metodisko un saimniecisko darbu. Kvalitātes pārvaldības sistēma tiek īstenota sistemātiski un regulāri, ievērojot noteiktus mācību- treniņu procesa posmus.

Skolā ir izstrādāts darba plāns kārtējam mācību gadam un darbības pārskats par iepriekšējo gadu. Darba plāns tiek regulāri pārskatīts un pielāgots reālajai situācijai. Izstrādāts attīstības plāns 2014. – 2017. gadam un iesniegts Izglītības nodaļā Pēc vajadzības tas tiek aktualizēts. . Patreiz izstrādes stadijā ir attīstības plāns 2018.- 2020. gadam. Tajā izvirzītas prioritātes, kas īstenojamas šajā laika periodā, ņemot vērā skolas pamatmērķus, tas ir strukturēts, pārskatāms. Plāna izstrādē iesaistīti pedagogi, saimnieciskie darbinieki, dibinātājs. Plānošanā ietverta analīze par iepriekšējo periodu. Pedagoģiskās padomes reglamentā ir noteikta kārtība, kā apstiprina un saskaņo iekšējos normatīvos aktus, to grozījumus. Notiek materiāli tehnisko resursu plānošana, kas saskaņota ar dibinātāju.

Personāls piedalās izglītības darba novērtēšanā un plānošanā. Tiek plānota mērķtiecīga darbība grupu komplektēšanā, lai realizētu Sporta skolas mērķus un uzdevumus.

 

Kvalitātes vērtējums - labi

 

   1. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

Skolā ir visa nepieciešamā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas darbību nosaka nolikums un citi normatīvie akti. Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, tie sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Nomenklatūra katru gadu tiek aktualizēta Sporta skolā un atbilstoši likumdošanai - Valsts arhīvā.
Skolā ir visu darbinieku amatu apraksti, kuros noteikti darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas. Iekārtotas personu lietas pedagogiem (t.sk. pedagogu izglītības un tālākizglītības dokumentu kopijas), saimnieciskajiem darbiniekiem, audzēkņiem.

Skolā izveidota optimāla vadības struktūra un produktīvs vadības komandas darbs. Vadība regulāri risina un apspriež aktuālās problēmas un jautājumus gan ar kolektīvu, gan atsevišķi pa struktūrvienībām - vienas sporta veida nodaļas treneriem un individuāli ar katru darbinieku.

Sporta skolas direktors plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

Skolas administrācija izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības jomas, motivē pedagogus un izglītojamos, nodrošina iekšējo kontroli un skolas darba vērtēšanu. Tā vienmēr sadarbojas ar treneriem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī organizē sadarbību ar citām institūcijām izglītības procesa sekmīgai attīstībai.

Skola nodrošina organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādē īstenotajām programmām. Metodisko darbu veic sadarbībā ar sporta veidu federācijām un citām sportu pārstāvošām institūcijām. Sporta speciālistiem (treneriem) nodrošināta metodiskā palīdzība. Metodiskie materiāli nepārtraukti tiek papildināti ar jaunāko Latvijā izdoto un, iespēju robežās, ārzemēs iznākošo literatūru konkrētajos sporta veidos un vispārīgajā sporta teorijā. Skolā regulāri izmanto video un foto aparatūru, treneri sacensībās fiksēto materiālu kopā ar audzēkņiem analizē, salīdzina ar pasaules vadošo sportistu ierakstiem. Ir pieejams internets un informācijas adrešu datu bāze, kas tiek papildināta.

Sporta skola rīko tematiskus un praktiskus seminārus, uz kuriem uzaicina speciālistus – lektorus. Treneri aktīvi apmeklē sava sporta veida metodiskās sanāksmes, seminārus un dalās pieredzē.

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, kurā ietilpst visi skolā strādājošie pedagogi. Pedagoģiskās sanāksmes tiek protokolētas. Notiek pieņemto lēmumu kontrole.

Treneru slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot skolā īstenoto profesionālās ievirzes programmu prasības, treneru darba pieredzi, kvalifikāciju un sasniegtos rezultātus.

Sporta skola sadarbojas ar pašvaldībām, federācijām, audzēkņu vecākiem, novada Izglītības pārvaldi, valsts un nevalstiskām institūcijām, sporta klubiem.

Sporta skolā ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks.

Skolas vadība veicina radošu darbības vidi skolā, atbalsta dažādas audzēkņu un treneru aktivitātes, tādējādi veidojot labu gaisotni un savstarpējo sapratni skolas kolektīvā. Tiek organizēti pasākumi – „Iepazīsti Sporta skolu”, „Jaunais sportists”, Ziemassvētku pasākumi, skolas izlaidumi.

Kvalitātes vērtējums – labi

 

   1. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

Sporta skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar dibinātāju - Siguldas novada pašvaldību, valsts institūcijām un sporta organizācijām.

Sporta skola ir juridiskais biedrs skolā pārstāvēto sporta veidu federācijās, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē. Skolas direktors ir šīs padomes valdes loceklis.

Sadarbībā ar federācijām skolas vadība un treneri risina aktuālus sporta veida attīstības jautājumus – piedalīšanās čempionātos, Latvijas izlases komandu veidošana, starti starptautiskās sacensībās, u.c.

Notiek sadarbība ar Sporta medicīnas valsts aģentūru, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju u.c. valsts institūcijām, kā arī plašāka mēroga sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām sporta skolām, olimpiskajiem centriem, sporta klubiem.

Ir izveidojusies sadarbība Vidzemes Pārgaujas reģiona vispārizglītojošajām skolām, nodrošināta metodiskā vadība sporta jomā, tiek organizētas starpnovadu sacensības 8 sporta veidos, skolas piedalās Vidzemes Pārgaujas reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēlēs. 

Sporta skolā ir īstenoti IZM projekti inventāra iegādei, skola piedalās reģionāla un starptautiska mēroga sacensībās un turnīros.

Kvalitātes vērtējums - ļoti labi

 

 1. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)

Sporta skolas audzēkņi ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus rezultātus un nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīvesveidu arī pēc Sporta skolas beigšanas. Absolventi, kuri piedalījušies augstākā mēroga sporta sacensībās, ir kā paraugs jaunajiem sportistiem.

Bijušie Sporta skolas audzēkņi turpina mācības LSPA un citās ar sportu saistītās augstākās izglītības iestādēs.

Treniņu apstākļi ir radīti augstvērtīgu rezultātu sasniegšanai. Skolas audzēkņi un treneri iesaistās Latvijas čempionātu un finālsacensību, starptautisku sacensību organizēšanā basketbolā, badmintonā, kalnu slēpošanā, dambretē.

Izveidojusies laba sadarbība ar sporta klubiem: Basketbola klubu “Sigulda”, Siguldas Badmintona klubu, kalnu slēpošanas klubiem “Pantera” un “Zpols”, sporta biedrību „A2”.

Sporta skolas treneri regulāri piedalās tālākizglītības kursos, federāciju rīkotajos semināros, tā paaugstinot kvalifikāciju, lai izmantotu jaunākās atziņas savā darbā. Sporta skola apmaksā treneru tālākizglītības kursus. Administrācija meklē risinājumus kursu organizēšanai Siguldā.

Sporta skola popularizē un veicina veselīga dzīvesveida un sporta ieviešanu audzēkņu un vecāku ikdienā.

 

 1. attīstība (balstīta uz pašnovērtējuma iegūtajiem secinājumiem)

 

 • veidot mērķtiecīgu sadarbību ar sporta veidu federācijām metodisko materiālu, sporta veidu programmu izstrādē, treniņu un sacensību sistēmas pilnveidošanā;
 • organizēt kursus par sporta veidu specifiku, pieaicinot Latvijas un ārvalstu speciālistus;
 • veicināt treneru pieredzes apmaiņu ar citām sporta skolām (klubiem) Latvijā un ārzemēs;
 • pilnveidot darbu ar talantīgajiem audzēkņiem, izstrādāt sistēmu talantīgo audzēkņu atbalstam;
 • organizēt sporta nometnes visiem skolas audzēkņiem;
 • turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību audzēkņu vispārējai fiziskajai sagatavotībai;
 • pilnveidot audzēkņu sasniegumu vērtēšanas sistēmu;
 • piedalīties dažādos projektos ar mērķi piesaistīt vairāk līdzekļu modernu iekārtu, inventāra un tehnoloģiju iegādei;
 • turpināt plānveidīgi nodrošināt ar nepieciešamo inventāru un sporta formām programmu realizēšanai;
 • papildināt sporta veidu materiāli tehnisko bāzi, mācību līdzekļus, metodiskos materiālus;
 • rast iespēju audzēkņiem, vecākiem par 18 gadiem, apmaksāt padziļinātās medicīniskās pārbaudes;
 • turpināt darbu pie skolas vides labiekārtošanas;
 • rast iespēju iegādāties vēl vienu mikroautobusu nokļūšanai uz treniņiem un sacensībām;
 • turpināt pilnveidot skolas darba pašnovērtēšanu visās darbības jomās;
 • turpināt darbu pie skolas tēla veidošanas;
 • pilnveidot aktivitāšu klāstu nākamo audzēkņu piesaistīšanai;
 • pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, aicināt aktīvāk apmeklēt sacensības;
 • mērķtiecīgi strādāt pie jaunu speciālistu piesaistīšanas;
 • pilnveidot skolas tīmekļa vietni.

           

 

Siguldas Sporta skolas direktors                             Aivars Fridrihsons

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Z.v.

SASKAŅOTS

 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

 

 

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

31.07.2018.

(datums)

Siguldas Sporta skolas pašvērtējums 2018