Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes.

Piekrītu Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit

Siguldas novada pašvaldības Domes lēmums par līdzfinansējuma apmēru Siguldas Sporta skolā (31.§)

Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Izskatot Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – Siguldas Sporta skola un Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” veiktos aprēķinus par izglītības iestādes izmaksām mēnesī vienam audzēknim profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei, dome konstatē:
1. līdzfinansējuma maksa par profesionālās ievirzes izglītību ir noteikta ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 5.decembra lēmumu ,,Par mācību maksas noteikšanu Mākslu skolā ,,Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā” (prot.Nr.23, 5.§), ar grozījumiem 2013.gada 18.decembrī un 2014.gada 3.septembrī. Saskaņā ar izglītības iestāžu iesniegtajiem aprēķiniem – vienam audzēknim nepieciešamais finansējums vienas profesionālās ievirzes izglītības
programmas apguvei Siguldas Sporta skolā ir 77 euro mēnesī, savukārt, Mākslu skolā ,,Baltais Flīģelis” – 53 euro. Salīdzinot ar 2012. gadu un veiktajiem grozījumiem 2013. un 2014. gadā, iestāžu izdevumi profesionālās ieviržu programmu īstenošanai ir palielinājušies. Līdz ar to nepieciešams pārskatīt vecāku līdzfinansējumu maksu par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi atbilstoši faktiskajiem izdevumiem;
2. saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmā punkta ceturto daļu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
3. Izglītības likuma 12.panta otrā prim viens daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
4. kārtība, kādā tiek noteikta maksa un maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Siguldas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Siguldas Sporta skolā un Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” noteikta Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas”. Minēto noteikumu 4.punkts nosaka, ka par līdzfinansējuma apmēru par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un tā izmaiņām lemj Siguldas novada pašvaldības dome. Savukārt noteikumu 5.punkts nosaka, līdzfinansējumu, atbilstoši skolu nolikumiem, maksā vecāki, kuru bērni skolās apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas;
5. vecāku līdzfinansējumu paredzēts izmantot kā līdzfinansējumu mācību līdzekļu, nodarbībām nepieciešamo materiālu, aprīkojuma iegādei, sacensību, izstāžu un konkursu organizēšanai, dalībai valsts un starptautiskos konkursos, izstādēs un sacensībās, pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pamatojoties uz iepriekš minēto likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, Finanšu komitejas 2018.gada 7.jūnija atzinumu (prot. Nr.9, 24.§) un Izglītības un kultūras komitejas 2018.gada 13.jūnija atzinumu (prot.Nr.6, 4. §), atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1.
noteikt vecāku līdzfinansējumu par vienu profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi vienam audzēknim mēnesī šādā apmērā:
1.1. Siguldas Sporta skolā:
1.1.1. Siguldas novadā deklarētam (uz kalendārā gada 1.janvāri) audzēknim, kuram abu vecāku deklarētā pamata dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri) ir Siguldas novada teritorijā, 20 euro (divdesmit eiro), izņemot dambreti. Par dambretes izglītības programmas apguvi − 10 euro (desmit eiro). Šajā apakšpunktā noteiktās maksas attiecas arī uz Siguldas novada teritorijā deklarētu (uz kalendārā gada 1.janvāri) audzēkni, par kuru aprūpi īsteno viens vecāks, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā (uz kalendārā gada 1.janvāri) un ja pastāv kāds no minētajiem nosacījumiem:
1.1.1.1. audzēkņa vecāku laulība ir šķirta;
1.1.1.2. otrs audzēkņa vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;
1.1.1.3. otrs audzēkņa vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
1.1.1.4. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
1.1.1.5. otrs audzēkņa vecāks nav zināms;
1.1.1.6. otrs audzēkņa vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai
izmeklēšanas cietumā;
1.1.2. citiem audzēkņiem 40 euro, izņemot dambreti. Par dambretes izglītības programmas apguvi − 20 euro (divdesmit eiro);
1.2. Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”:
1.2.1. Siguldas novadā deklarētam (uz kalendārā gada 1.janvāri) audzēknim, kuram abu vecāku deklarētā pamata dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri) ir Siguldas novada teritorijā, 20 euro (divdesmit eiro) par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi. Šajā apakšpunktā noteiktā maksa attiecas arī uz Siguldas novada teritorijā deklarētu (uz kalendārā gada 1.janvāri) bērnu, pār kuru aprūpi īsteno viens vecāks, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā (uz kalendārā gada 1.janvāri) un ja pastāv kāds no minētajiem nosacījumiem:
1.2.1.1. audzēkņa vecāku laulība ir šķirta;
1.2.1.2. otrs audzēkņa vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;
1.2.1.3. otrs audzēkņa vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
1.2.1.4. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
1.2.1.5. otrs audzēkņa vecāks nav zināms;
1.2.1.6. otrs audzēkņa vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;
1.2.2. citiem audzēkņiem 40 euro (četrdesmit eiro);
noteikt, ka šī lēmuma 1.1.1.apakšpunktā noteiktā maksa, izņemot dambretei, piemērojama no 2019.gada 1.septembra. Līdz 2019.gada 31.maijam:
2.1. šī lēmuma 1.1.1.apakšpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 15 euro (piecpadsmit eiro);
2.2. šī lēmuma 1.1.2.apakšpunktā noteiktajiem audzēkņiem piemērojamā maksa par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, izņemot dambreti, ir 30 euro (trīsdesmit eiro);
šis lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri;
ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 5.decembra lēmums ,,Par mācību maksas noteikšanu Mākslu skolā ,,Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā” (prot. Nr. 23, 5.§).
Tiek izteikts priekšlikums darba kārtības 32.-34.jautājumu izskatīt reizē un lēmumus pieņemt vienā balsojumā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, E.Viļķina, I.Ozoliņa, M.Zīverts, I.Alksnis, E.Gruzniņa, I.Zagorska, R.Ādamsons, J.Zilvers, D.Dukurs, J.Strautmanis), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1) izskatīt reizē darba kārtības 32.-34.jautājumu;
2) lēmumu par darba kārības 32.-34.jautājumu pieņemt vienā balsojumā.

Saistošie noteikumi par mācību maksu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs