Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes.

Piekrītu Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit

Saistošie noteikumi "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

2018.gada 14.jūnijā Nr.20


Apstiprināti ar:
Siguldas novada pašvaldības domes
(prot. Nr.9, 30.§)
Precizēti ar:
Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr.10, 26.§)


Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs


Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 (prot.Nr.16, 10.§)


I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Siguldas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Siguldas Sporta skolā un Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis” (turpmāk – skolas).
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz skolu audzēkņu vecāku vai aizbildņu (turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi.
3. Līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, nodarbībām nepieciešamo materiālu, aprīkojuma iegādei, sacensību, izstāžu un konkursu organizēšanai, dalībai valsts un starptautiskos konkursos, izstādēs un sacensībās, pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
4. Skolai ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildes nodrošināšanai, izmantojot skolas un pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pašvaldības un valsts reģistros pieejamo informāciju.
II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA
5. Par līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņām lemj Siguldas novada pašvaldības dome.
6. Līdzfinansējumu noteikumos noteiktā kārtībā maksā vecāki, kuru bērni skolās apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas.
7. Līdzfinansējuma maksa attiecas uz mācību gada 9 kalendārajiem mēnešiem.
8. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:
8.1. audzēknis ir ar invaliditāti;
8.2. audzēknis ir bez vecāku gādības palicis bērns;
8.3. audzēknis ir no ģimenes, kurai ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas ģimenes statuss.
9. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz skolas iekšējiem noteikumiem atbrīvo, ja audzēknim ir:
9.1. izcilas sekmes un panākumi valsts un starptautiskos konkursos (Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”);
9.2. augsti sasniegumi sacensībās vai audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U16 izlašu vecuma (Siguldas Sporta skolā);
10. Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos:
10.1. ja ģimenei ir piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, tad līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 60%;
10.2. ja ģimenē, kurā kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu kādā no skolām, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 35%.
11. Ja audzēknis apgūst divas vai vairākas profesionālās ievirzes izglītības programmas jebkurā no skolām, noteikumu 8.punktā minētais atbrīvojums un noteikumu 10.punktā minētā atlaide no līdzfinansējuma (turpmāk – atbalsts) piemērojas katrai programmai.*
12. Pieteikums atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz katru mācību gadu.
13. Atbalsts līdzfinansējumam attiecas tikai uz Siguldas novadā deklarētiem (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēkņiem, par kuriem aprūpi īsteno abi vecāki, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) ir Siguldas novadā. Atbalsts attiecas arī uz Siguldas novada teritorijā deklarētiem (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) audzēkņiem, par kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00). Šī punkta izpratnē tiek uzskatīts, ka viens vecāks aprūpes tiesības īsteno arī gadījumos, ja:*
13.1. vecāku laulība ir šķirta;*
13.2. otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;*
13.3. otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;*
13.4. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;*
13.5. otrs vecāks nav zināms;*
13.6. otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā.*
14. Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas atbalsts:*
14.1. tiek piemērots ar kārtējā gada 2.septembri, ja iesniegums par atbalsta piemērošanu iesniegts no 1.jūlija līdz 25.augustam;*
14.2. pārējos gadījumos - ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu.*
15. Skolai pēc atbalsta piešķiršanas jebkurā brīdī ir tiesības pārbaudīt vai personas, kuras saņem atbalstu, atbilst noteikumos noteiktajām prasībām atbalsta saņemšanai.
16. Piešķirtais atbalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu vai atbalsts netiek piešķirts, ja:
16.1. vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;
16.1.1 audzēkņa vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts audzēknis un tā ģimenes locekļi, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;*
16.2. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;
16.3. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā par diviem mēnešiem pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;
16.4. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.
17. Vecākiem, kuri saņem atbalstu, ir pienākums informēt skolu, ja ir mainījušās ziņas, kas ir bija par pamatu atbalsta saņemšanai. Ja vecāks, kura bērnam piešķirts atbalsts, nepaziņo, ka ir mainījušās ziņas, kas bija par pamatu atbalsta saņemšanai, vai atbalsta saņemšanai sniedzis nepatiesu informāciju, tad
izdevumi, kas radušies, tādēļ, ka vecāks ir nepamatoti izmantojis atbalstu, šiem vecākiem var tikt piedzīti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
III. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA
18. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu.
19. Līdzfinansējums par iepriekšējo mēnesi jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 20.datumam, pamatojoties uz izsniegtajiem norēķinu dokumentiem.
20. Līdzfinansējuma maksu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja audzēknis tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums vecākam tiek atmaksāts.
21. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina katras skolas direktors.
22. Ja vecāks nav veicis līdzfinansējuma maksu vairāk nekā divus mēnešus, audzēknis tiek atskaitīts no skolas. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja vecāks ir noslēdzis vienošanos ar skolu par parāda atmaksas kārtību un ievēro vienošanās noteikto.
23. (svītrots 29.11.2018.).*
24. Slimošanas periodā skola līdzfinansējumu samazina par 50%, ja audzēknis slimojis vairāk kā 20 kalendārās dienas un skolai ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc audzēkņa izveseļošanās.
25. Slimošanas periodā skola no līdzfinansējuma atbrīvo, ja audzēknis slimojis vairāk kā 30 kalendārās dienas un skolai ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu laikā pēc audzēkņa izveseļošanās.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
26. Atbalsts piemērojams no 2018.gada 1.septembra.
27. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2012.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.28 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas”.
Priekšsēdētājs (personiskais paraksts) U.Mitrevics
*grozījumi stājušies spēkā 2018.gada 29.decembrī

 

Saistošie noteikumi Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”