Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes.

Piekrītu Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit

IEKŠĒJIE  NOTEIKUMI “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Sporta skolā”


IEKŠĒJIE  NOTEIKUMI
“Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Sporta skolā”


Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 
 27. panta 9. punktu un Siguldas Sporta skolas Nolikuma
 IV sadaļas 13. punktu, 2017. gada 29. augusta
 Ministru kabineta noteikumu Nr. 508“Kārtība, kādā 
valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas”

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti profesionālās ievirzes programmās Siguldas Sporta skolā.
2.    Izglītojamos skolā uzņem atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības iestādes sportā reglamentējošiem normatīviem aktiem, ievērojot sporta veida mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumus visos sagatavotības posmos, ievērojot optimālos audzēkņu vecuma nosacījumus un uzņemšanas plānu.
3.    Izglītības programmu īstenošana notiek ar vecāku līdzfinansējumu. Samaksas kārtību nosaka novada pašvaldība.
4.    Jaunu treniņu grupu komplektēšana atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem termiņiem. 
5.    Komplektējot mācību – treniņu grupas, pirmām kārtām vieta tiek nodrošināta Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem. Ja grupa nav pilnībā nokomplektēta ar Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, tad tiek uzņemti citās pašvaldībās deklarētie bērni.
6.    Komplektējot mācību – treniņu grupas, var tikt organizēti iestājpārbaudījumi.
 

 II. Uzņemšanas kārtība

7.    Mācību-treniņu grupas tiek komplektētas, pamatojoties uz spēkā esošiem Ministru kabineta noteikumiem.

8.    Slēdzot līgumu par izglītojamā uzņemšanu sporta skolā, tiek nodrošināta izglītojamā vecāku vai  likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki)  iespēja iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:


8.1.    Reģistrācijas apliecību;
8.2.    Akreditācijas dokumentiem;
8.3.    Sporta skolas nolikumu;
8.4.    Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
8.5.    Sporta skolas licencētajām sporta veidu programmām;
8.6.    Sporta skolas izglītības programmu akreditācijas lapām.
9.    Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Siguldas Sporta skolā:
9.1.    Vecāku vai izglītojamā likumisko pārstāvju iesniegums, /pēc noteiktas formas/,
9.2.    Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam sporta veidam un ar atļauju nodarboties ar paaugstinātu fizisku slodzi.
9.3.    Ja ir – Siguldas novada Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu kopija (mācību maksas atvieglojumu saņemšanai);
9.4.    Ja ir – aizbildniecības dokumenta kopija (mācību maksas atvieglojumu saņemšanai).
9.5.    Vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji, slēdzot līgumu, uzrāda bērna dzimšanas apliecību un savu personas apliecinošo dokumentu. 
10.    Sporta skola un izglītojamā vecāki  vai likumiskie pārstāvji slēdz sadarbības līgumu.
11.    Talantīgus, augstus sporta rezultātus sasniegušus bērnus un jauniešus, kuri izpilda savai apmācību gada grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt mācību –  treniņu grupās ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo apmācību etapu.
12.    Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, direktors izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu sporta skolā.  

III.  Uzņemšanas organizācija

13.    9. punktā minētos dokumentus pieņem Sporta skolas administrācijas nozīmēts darbinieks.


IV.  Noslēguma jautājums

Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas Sporta skolas 2018.gada 20.februāra iekšējos noteikumus “Siguldas Sporta skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi”.


Direktors                                A.Fridrihsons
 

Uznjems.not2019.pdf