Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas Piekrītu, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes.

Piekrītu Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit

Iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 54.,55. panta un
 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu
 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu,
un skolas nolikumu.

                                    


I.    Vispārīgie jautājumi

1.    Siguldas Sporta skola (turpmāk – izglītības iestāde) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Sporta likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 2016. gada 6.septembra noteikumus Nr. 594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” un izglītības iestādes nolikumu (turpmāk – noteikumi).
2.     Noteikumi attiecīgajā to daļā ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī uz izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki). Noteikumi ir izglītības iestādes darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 
3.    Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.
4.     Noteikumi nosaka:
4.1. izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
4.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē; 
4.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;
4.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
4.5. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
4.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
4.7. citus jautājumus, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem.
5.     Izglītojamie un viņu vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – septembrī, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, kuri iestājas izglītības iestādē mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.
6.     Apmeklētāji ar noteikumiem iepazīstas izglītības iestādes vestibilā pie ziņojuma dēļa. Noteikumi ir publicēti arī izglītības iestādes mājas lapā  www.siguldassportaskola.lv. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu izglītības iestādē.
7.     Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki katru gadu septembrī iepazīstas ar izglītības iestādes galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas kompetences ietvaros atbild par to īstenošanu un izglītības iestādes turpmākās attīstības veicināšanu.
8.     Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti.

II.    Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi

9.    Mācību gada sākums ir 1.septembris, brīvlaikus atbilstoši mācību programmai un saturam nosaka ar skolas direktora rīkojumu.
10.    Mācības izglītības iestādē notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu, sacensības un ārpusnodarbību pasākumi atbilstoši kalendārajam pasākumu plānam. Nodarbības ilgums 40 minūtes.
11.    Izglītojamie uz nodarbībām ierodas savlaicīgi, lai pienācīgi sagatavotos nodarbībai. Pēc nodarbībām bez vajadzības neuzturas nodarbību vietas telpās.
12.    Nodarbības notiek pēc nodarbību saraksta, kurā norādīts sporta veids, treniņgrupa, nodarbību norises laiks un vieta.
13.    Izmaiņas mācību un treniņu nodarbību sarakstā nākošajai dienai veic direktora vietniece līdz plkst. 14.00 un ievieto tās izglītības iestādes mājaslapā, treneris par izmaiņām informē izglītojamo vecākus e-klasē.
14.    Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt individuālus treniņus, saskanojot tos ar treneri. 
15.    Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar direktora rīkojumu var mainīt nodarbību grafikus un norises laiku.
16.    Treniņu grupas pasākumu laiks un saturs tiek saskaņoti ar atbildīgo direktora vietnieku 10 dienas iepriekš. 

III.    Izglītojamo tiesības

17.    Izglītības iestādes izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu profesionālās ievirzes sporta izglītību, kā arī piedalīties ārpusnodarbību aktivitātēs, interešu izglītības programmās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.
18.    Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus izglītības iestādes resursus izglītības iegūšanai, tai skaitā izglītības iestādes informācijas krātuves un mācību līdzekļus. 
19.    Izglītojamajiem ir tiesības saņemt motivētu savu zināšanu un prasmju novērtējumu saskaņā ar izglītības iestādes sporta veidu programmām un attiecīgā vecuma rezultativitātes kritērijiem. 
20.    Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darbības pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un izglītības iestādes vadību.
21.    Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas. 
22.    Piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, Izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem.
23.    Pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga sacensībās, pasākumos, konkursos.
24.    Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.
25.    Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

IV.    Izglītojamo pienākumi

26.    Izglītojamo pienākumi ir:
26.1.     izglītoties atbilstoši savām spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu;
26.2.     ievērot Iekšējās kārtības noteikumus;
26.3.     ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un atribūtiku;
26.4.     ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi; 
26.5.     būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un iestādes apmeklētājiem;
26.6.     izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības;
26.7.     nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
26.8.     saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;
26.9.     ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās);
26.10.    rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu;
26.11.     ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus telpās, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
26.12.     par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekiem un izpildīt viņu norādījumus;
26.13.     precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās;
26.14.     apmeklēt visas nodarbības, plānotos pasākumus un sacensības;
26.15.    nekavējoties ziņot par kavējumu sporta trenerim;
26.16.     pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamā pienākums ir trīs dienu laikā iesniegt sporta trenerim kavējumus attaisnojošu dokumentu;
27.    Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti:
27.1.    visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme;
27.2.     kavējumi ārkārtēja notikuma ģimenē dēļ, kas apstiprināts ar vecāku rakstisku paziņojumu e-klasē;
28.    Ja izglītojamajam ir nepieciešams kavēt nodarbības dažādu, ar slimību nesaistītu iemeslu dēļ, 10 dienas iepriekš vecāki vai likumīgie pārstāvji vēršas pie direktora ar iesniegumu, kurā tiek norādīts kavējuma iemesls un laiks.
29.    Bez attaisnojoša iemesla nodarbību neapmeklēšanas gadījumā izglītības iestāde piemēro disciplinārsodu. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktas saskaņā ar noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti izglītības iestādē un atskaitīti no tās, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo kvalifikācijas treniņgrupu.
30.    Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis līdz 10 nodarbību stundām mēnesī, grupas treneris viņam izsaka aizrādījumu ar ierakstu e-klasē.
31.    Ja iestādes izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 11 un vairāk nodarbību stundas mēnesī, mācību iestāde, pieaicinot izglītojamo un viņa likumisko pārstāvi, lemj par izglītojamā atskaitīšanu no izglītības iestādes. Pieņemtais lēmums stājas spēkā, ja tas tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Direktora rīkojums par izglītojamā atskaitīšanu ir administratīvais akts, kas tiek pieņemts Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un tiek paziņots izglītojamajam ierakstītā vēstulē. Kārtību, kādā izglītojamo atskaita no izglītības iestāde, nosaka attiecīgi noteikumi.

V.     Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi

32.    Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām normām un nerada apstākļus traumām. Veselības un higiēnas nolūkos ir jāizmanto maiņas apavus, jo īpaši ņemot vērā laikapstākļus un nodarbību saturu.
33.    Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu. 
34.    Matu sakārtojums atbilst higiēnas prasībām un ir netraucējošs mācību procesā. 
35.    Svētku dienās un svinīgos pasākumos izglītojamie izglītības iestādē ierodas, ģērbušies svinīgā apģērbā.
36.    Izglītojamie ir atbildīgi par izglītības iestādes inventāra un telpu saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai sabojāts, izglītojamais nekavējoties par to informē sporta treneri. Ja izglītības iestādes inventārs ir sabojāts vai zudis izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas vai atlīdzina zaudējuma vērtību.
37.    Pārvietojoties pa izglītības iestādi vai nodarbību vietu, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie logiem un kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualešu telpās. 
38.    Ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, sporta treneris vai izglītības iestādes vadības pārstāvis var e-klasē ierakstīt piezīmi, kas informē viņa vecākus par radušos situāciju.
39.    Izglītojamie apmeklē visas nodarbību stundas saskaņā ar nodarbību sarakstu, patstāvīgi sekojot informācijai par izmaiņām sarakstā. 
40.    Nodarbībās izglītojamie apzinīgi un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam. 
41.    Nodarbībās ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas  atstāt nodarbību vietu.
42.    Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc nodarbību  beigām tikai pedagoga vai cita pieaugušā uzraudzībā. 


VI.    Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība

43.    Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē, izglītības iestādes teritorijā, kā arī izglītības iestādes organizētajos pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.
44.    Izglītojamiem aizliegts  izglītības iestādē un izglītības iestādes teritorijā ienest un lietot priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud paša izglītojamā vai citu dzīvību, veselību vai nav nepieciešamas izglītības procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus). Aizliegts spēlēt azartspēles.
45.    Nodarbību un pasākumu laikā nav atļauts lietot mobilos tālruņus.
46.    Izglītojamiem ir aizliegts:
49.1. patvaļīgi atstāt izglītības iestādes vai telpas, nodarbību vietu vai teritoriju;
49.2. atteikties izpildīt iestādes darbinieka likumīgās prasības;
49.3. atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās mantas;
49.5. lietot necenzētus vārdus;
49.6. bojāt svešu mantu;
49.7. satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus priekšmetus, produktus, vielas;
49.8. bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas;
49.9. veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt pašam un citiem izglītojamiem, izglītības iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem.
47.    Izglītojamam  aizliegts uz skolu ņemt, lietot, glabāt un realizēt vielas, no kurām rodas atkarība - cigaretes, alkoholu, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, un gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus, petardes. Aizliegts pamudināt tos lietot.
48.     Izglītojamam ir aizliegts nodarbību stundās, sanāksmēs un pasākumos filmēt un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams izglītības iestādes direktora saskaņojums. Par šī noteikumu pārkāpumu izglītojamā rīcība tiek izvērtēta izglītības iestādes pedagoģiskajā padomē, kā arī autortiesību, fizisko personu datu apstrādes tiesību un citu tiesību pārkāpumu gadījumos direktors lemj par nepieciešamību papildus ziņot tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes.
49.    Izglītojamo uzvedību sporta bāzēs nosaka ”Sporta zāles, telpu un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, ar kuriem izglītojamos iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.
50.    Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās.
51.    Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: pedagogus vai jebkuru iestādes darbinieku.
52.    Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizētāk nosaka „Siguldas Sporta skolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ar tiem iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.
53.    Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē, informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie dežuranta vai tribīnēs, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu. 
54.    Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošās personas, tikai saskaņojot to ar izglītības iestādes vadību. 
55.    Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā. 
56.    Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (trīs gari zvani vai citi trīs gari signāli, vai mutisks iestādes personāla paziņojums par evakuāciju), tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā pedagoga norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātiem izglītības iestādes evakuācijas plānam un kārtībai.
57.    Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
58.    Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie nodarbību pedagoga.
59.    Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, izglītības iestādes vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību izglītības iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu (pamatojums: Satversmes 105.pants, Izglītības likums un Bērnu tiesību aizsardzības likums). 
60.    Izglītības iestādes pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, izglītojamajam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi novērsts no izglītojamā puses.

VII.    Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

61.    Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamiem ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo kvalifikācijas grupu.
62.    Izglītojamam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:
62.1.     mutiska piezīme; 
62.2.    rakstiska piezīme e-vides portālā;
62.3.    mutisks aizrādījums;
62.4.    rakstisks ziņojums vecākiem;
62.5.    rājiens direktora rīkojumā ar ierakstu personas lietā;
62.6.    izglītojamo izslēgšana no izglītības iestādes, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, izglītības iestādes nolikumu un šos noteikumus. Pilngadīgu izglītojamo ir tiesības atskaitīt no izglītības iestādes, ja izglītojamais pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās vai gadījumā, ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus.
63.    Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, izglītības iestāde ziņo vecākiem un  neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
64.     Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 
65.    Gadījumos, kad izglītojamā darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju  un negatīvi ietekmē treniņgrupas emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml., direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību. 
66.    Izglītojamais un viņa vecāki atbild par zaudējumu, kas izglītojamā rīcības dēļ nodarīts izglītības iestādei un apmaksā nodarīto zaudējumu. 
67.    Ja izglītojamais nepilda noteiktos pienākumus:    
67.1.    Iestādes pedagogs veic mutisku aizrādījumu, vada individuālas pārrunas, veic ierakstu e-vides portālā, kā arī var informēt iestādes vadību un izglītojamā likumisko pārstāvi;
67.2.    izskatīt jautājumu Pedagoģiskās padomes sēdē, sniedzot ieteikumus direktoram tālākai rīcībai;
67.3.    direktors rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbībā ar pašvaldību, bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības institūcijām un citām tiesību aizsardzības iestādēm.

VIII.    Noslēguma jautājumi

68.    Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Izglītojamo pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, Izglītības iestādes padome, direktors un iestādes dibinātājs.
69.    Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors un saskaņo ar dibinātāju. 
70.     Atzīt par spēku zaudējušos izglītības iestādes 2013.gada 09.augusta iekšējos noteikumus  „Iekšējās kārtības noteikumi”. 

Direktors                                       Aivars Fridrihsons

SASKAŅOTS:
(ar izglītības iestādes dibinātāju)
__________. ___________________
 

IK_2019.pdf